Regulamin konkursu – „Programuj zamiast grać”

Regulamin konkursu – „Programuj zamiast grać!”

 1. Konkurs „Programuj zamiast grać” zwany dalej Konkursem jest organizowany przez Szkołę Programowania Cybertree prowadzoną przez firmę Cybertree Leszek Skocki, ul. św. Heleny 10, 33-300 Nowy Sącz zwaną dalej Organizatorem.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik/uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od  11 do 19 lat uczące się w szkołach publicznych i niepublicznych położonych w granicach miasta Nowego Sącza.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy samodzielnie wykonać grę na platformę PC  2D lub 3D w dowolnej technologii i przesłać ją wraz z elementami wymienionymi w punkcie 9 oraz zgłoszenie z wymienionymi danymi w punkcie 15.
 5. Zgłaszana do konkursu gra może być wykonana w dowolnej technologii, m.in. Scratch, Unity, Unreal Engine itd.
 6. Gra może być wykonana przez pojedyncze osoby lub zespoły osób, w przypadku gdy zwycięży zespół nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie na członków zespołu.
 7. W zgłaszanej do Konkursu grze można wykorzystać gotowe assety, grafiki, modele, animacje, dźwięki przy czym praca konkursowa będzie oceniana pod kątem włożonego wysiłku przez twórcę w jej wykonanie. Wykorzystane w grze assety nie mogą naruszać praw autorskich innych osób czy podmiotów.
 8. Ocenie Jury podlegać będą m.in. pomysł, historia, spójność wizualna, grywalność oraz ilość pracy włożona w stworzenie gry.
 9. Gotowe projekty należy dostarczyć w terminie wymienionym w punkcie 16 w wersji z kodami źródłowymi i wszystkimi assetami, w wersji umożliwiającej uruchomienie i rozgrywkę oraz nagranie wideo prezentujące w atrakcyjny sposób grę. Należy dostarczyć informacji w jakich narzędziach wykonana została gra – nazwa i wersja oraz jeśli zostały użyte zewnętrzne assety należy podać ich źródło. 
 10. Jury w składzie Leszek Skocki (programista) dokona wyboru zwycięzcy.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  do końca października 2019 r. na stronie https://szkolaprogramowania.cybertree.pl
 12. Ogłoszone przez Jury wyniki będą ostateczne i nie będą podlegać odwołaniu.
 13. Jury w przypadku wątpliwości czy praca została wykonana samodzielnie może wezwać uczestnika/uczestników do stawienia się osobiście w siedzibie Organizatora celu zadania pytań weryfikujących czy praca została wykonana samodzielnie.  W przypadku nie stawienia się uczestnika w celu weryfikacji praca zostanie odrzucona. W sytuacji gdy po weryfikacji Jury dojedzie do wniosku, że praca nie została wykonana samodzielnie praca konkursowa zostanie odrzucona.
 14. Główną nagrodą w konkursie będzie  500 zł w gotówce oraz kupon na zajęcia grupowe organizowane przez Szkołę Programowania Cybertree o wartości 2200 zł do wykorzystania przez zwycięzcę lub wskazaną przez niego osobę. Kupon będzie obowiązywał przez 1 rok od daty wystawienia.
 15. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, email, nazwę i adres szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie oraz projekt w wersji z kodem źródłowym, wszystkimi assetami, wersję umożliwiającą uruchomienie gry na PC oraz nagranie wideo prezentująca w atrakcyjny sposób grę. Należy dostarczyć informacji w jakich narzędziach wykonana została gra – nazwa i wersja oraz jeśli zostały użyte zewnętrzne assety należy podać ich źródło. Dostarczony projekt i assety powinny dać się otworzyć i przeglądać za pomocą ogólnodostępnych narzędzi nie wymagających zakupu licencji.
 16. Prace należy przesyłać na adres email biuro@cybertree.pl podając w tytule maila swoje imię i nazwisko oraz słowo „Konkurs” do końca września 2019 r. Jeśli spakowany projekt, wersja wykonywalna i film będą zbyt duże aby przesłać ją mailem należy w mailu umieść link, który umożliwi pobranie plików.
 17. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronach internetowych Organizatora oraz social media całości lub fragmentów dostarczonych filmów, grafik i gry.
 18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu.
 19. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przedstawienia zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w Konkursie.
 20. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
 21. Na stronie internetowej  https://szkolaprogramowania.cybertree.pl/regulamin-konkursu-programuj-zamiast-grac/ będzie opublikowana aktualna wersja regulaminu.